“Giá như Quốc hội có phút mặc niệm Đại tướng sẽ hợp lòng dân hơn”

Hình ảnh Đại tướng đẹp mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam

0 nhận xét: